Bài 22. Tính theo phương trình hóa học.


Đề bàiPhương trình hóa học cho ta biết điều gì?Lời giải chi tiếtPhương trình hóa học cho biết chất tham gia, sản phẩm, tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
Đề bàiVí dụ 1: Natri hiđrocacbonat dùng để chế thuốc đau dạ dày vì nó làm giảm lượng axit trong dạ dày nhờ phản ứng:\(NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + C{O_2} \)\(+ {H_2}O\)Hãy tính khối lượng của natri clorua thu...
Đề bàiVí dụ 2: Tìm natri hiđrocacbonat NaHCO3 để phản ứng với 3,65 g axit clohiđric HCl.Lời giải chi tiếtBước 1: Tính số mol HCl tham gia phản ứng\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{3,65} \over {36,5}} = 0,1\,\,(mol)\)Bước 2:...
Đề bàiVí dụ 4: Khí metan (CH4) có trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước:\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)Hãy tìm thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra,...
Đề bàiVí dụ 5: Đốt cháy khí metan trong không khí thu được 3,36 lít khí cacbonic. Hãy tìm thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng.Lời giải chi tiếtBước 1: Tính số mol CO2 sinh ra sau...
Đề bàiĐể điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta đun nóng thuốc tím (KMnO4). Sau phản ứng, ngoài khí oxi còn thu được 2 chất rắn có công thức là K2MnO4 và MnO2\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4}...
Đề bàiKhí butan (C4H10) có trong thành phần khí mỏ dầu. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan và tính số gam nước tạo thành sau phản ứng. Biết sản phẩm của phản ứng...
Đề bàiCho sơ đồ: \(Zn + HCl \cdot  \cdot  \cdot  > ZnC{l_2} + {H_2}\)Nếu có 18,2 g Zn tham gia phản ứng. Hãy tính:a) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng.b) Thể tích khí H2 thu được ở đktc.c)...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nung nóng kali clorat:\(KCl{O_3} \cdot  \cdot  \cdot  > KCl + {O_2}\)Hãy hoàn thành phương trình hóa học (PTHH) và trả lời  những câu hỏi sau:a) Muốn điều chế...