Bài 22 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 22. Giải các bất phương trình sau:\(a){x^4} < 3;\)            \(b){x^{11}} \ge 7;\)\(c){x^{10}} > 2;\)           \(d){x^3} \le 5;\)Giải\(a)\,\,{x^4} < 3 \Leftrightarrow \left| x \right| < \root 4 \of 3  \Leftrightarrow  - \root 4 \of 3  < x < \root 4 \of...

  Bài 22. Giải các bất phương trình sau:

  \(a){x^4} < 3;\)            \(b){x^{11}} \ge 7;\)

  \(c){x^{10}} > 2;\)           \(d){x^3} \le 5;\)

  Giải

  \(a)\,\,{x^4} < 3 \Leftrightarrow \left| x \right| < \root 4 \of 3  \Leftrightarrow  – \root 4 \of 3  < x < \root 4 \of 3 \).

  Tập nghiệm \(S = \left( { – \root 4 \of 3 ;\root 4 \of 3 } \right)\)

  \(b)\,\,{x^{11}} \ge 7 \Leftrightarrow x \ge \root {11} \of 7 ;\)

  Vậy \(S = \left[ {\root {11} \of 7 ; + \infty } \right)\)

  \(c)\,\,{x^{10}} > 2 \Leftrightarrow \left| x \right| > \root {10} \of 2 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x < – \root {10} \of 2 \hfill \cr
  x > \root {10} \of 2 \hfill \cr} \right..\)

  Vậy \(S = \left( { – \infty ; – \root {10} \of 2 } \right) \cup \left( {\root {10} \of 2 ; + \infty } \right)\)

  \(d)\,\,{x^3} \le 5 \Leftrightarrow x \le \root 3 \of 5 \,\,\,\text{ Vậy } S = \left( { – \infty ;\root 3 \of 5 } \right)\)