Bài 22: Xã hội Viêt Nam trong lần khai thác thứ nhất của thực dân Pháp


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Tính đến năm 1914, số lượng công nhân ở nước ta có khoảngA. 3 vạn người,              ...
BÀI TẬP 3: Điền nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam.Lĩnh vựcNội dung chính sáchHậu quảNông nghiệp  Công nghiệp  Thương...
BÀI TẬP 3: Điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây để thấy được những biến chuyển trong cơ cấu xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX (đến trước năm 1914).Trả lời:Các giai cấp, tầng lớpCuối thế kỉ...
BÀI TẬP 4: Hãy mô tả đời sống của người nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp.Trả lời:Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu...
BÀI TẬP 5: Điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.Giai cấp, tầng lớpThái dộ chống đế quốc, chống phong kiếnLí do      Trả lời:Giai...
BÀI TẬP 6:Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới?Trả lời:Cuộc khai thác...