Bài 23. Bài luyện tập 4


Đề bàiEm hãy cho biết ý nghĩa của những cụm từ sau:Các cụm từ sau có nghĩa thế nàoÝ nghĩa1 mol nguyên tử Al 0,5 mol nguyên tử N 2 mol phan tử O2 0,25 mol phân tử NaCl  Lời giải chi tiết Các...
Đề bàiEm hãy cho biết ý nghĩa của những câu sau:Các câu sau có nghĩa thế nàoÝ nghĩaKhối lượng mol nguyên tử của oxi là 16 g Khối lượng mol phân tử của oxi là 32 g Khối lượng mol của nước...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong các câu sau đây:a) Thể tích mol của các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì...............................b) Ở nhiệt độ 00C, áp suất 1 atm, thể tích mol của các...
Đề bàiHoàn thành sơ đồ chuyển đổi giữa lượng chất ( số mol), số nguyên tử, phân tử, thể tích mol của chất khí (đktc) và khối lượng mol Lời giải chi tiết
Đề bàiEm hãy cho biết ý nghĩa của những câu sau:Các câu sau có nghĩa thế nào?Ý nghĩaTỉ khối của khí A đối với khí B (dA/B) bằng 2 Tỉ khối của khí CO2 đối với không khí\(\left( {{d_{C{O_2}/kk}} = 1,52}...
Đề bàiĐể cung cấp đạm cho cây trồng, người ta bón loại phân đạm nào sau đây: (NH2)2CO, NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4 có hàm lượng nitơ cao nhất?Lời giải chi tiếtPhần trăm khối lượng nitơ trong (NH2)2CO là:\(\% {m_N} = {{2{M_N}}...
Đề bàiB có khối lượng mol phân tử là 106 g, thành phần % về khối lượng của các nguyên tố: 43,4% Na, 11,3% C còn lại là của O. Xác định công thức phân tử của B.Lời giải chi...
Đề bàiKhí X có thành phần gồm hai nguyên tố là C và H, trong đó nguyên tố H chiếm 14,29 % về khối lượng. Xác định công thức phân tử của X, biết \({d_{X/{O_2}}} = 1,3125\)Lời giải chi tiết\(\left....
Đề bàiCho sơ đồ: \(Fe + HCl \cdot  \cdot  \cdot  > FeC{l_2} + {H_2}\)Nếu có 5,6 g Fe tham gia phản ứng. Hãy tính:a) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng.b) Thể tích khí H2 thu được ở đktc.c)...