Bài 23: Công nghiệp silicat


Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết lhuowng trinhg hóa học của phản ứng.GiảiThành phần của thủy tinh là \(N{a_2}Si{O_3}\) (muối tạo...
Một loại thủy tinh chứa 13,0% \(N{a_2}O\); 11,7% \(CaO\) và 75,3% \(Si{O_2}\) về khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng oxit làA. \(2N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)                           ...
Một loại thủy tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau: \(Si{O_2} - 75,0\% ;CaO - 9,00\% ;\) \(N{a_2}O - 16,0\% \) . Trong loại thủy tinh này 1 mol \(CaO\) kết hợp với:A....
Các silicat  của canxi có thành phần \(CaO - 73,7\% \); \(Si{O_2} - 26,3\% \) và \(CaO - 65,1\% \),  \(Si{O_2} - 34,9\% \) là những thành phần chính của xi măng Pooclăng. Trong mỗi hợp chất silicat 1,0 mol \(Si{O_2}\) kết hợp...
Viết phương trình hóa học của phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn. Biết rằng thành phần chủ yếu của thủy tinh là \(N{a_2}Si{O_3}(N{a_2}O.Si{O_2})\) và \(CaSi{O_3}(CaO.Si{O_2})\).Giải\(N{a_2}Si{O_3} + 6HF \to 2NaF + Si{F_4} + 3{H_2}O\)\[CaSi{O_3} + 6HF \to...