Bài 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁTTRlỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 -1975)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ đãA. rút hết quân Mĩ khỏi miến Bắc.B. rút hết quản Mĩ khỏi miền Nam.C. rút hết quân Mĩ và quân...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 vế Việt Nam, quân Mĩ cùng với quân đổng minh của Mĩ rút khỏi nước...
Điền các sự kiện lịch sủ phù hợp với mốc thời gian cho truớc trong bảng sau về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Chiến dịchThời gian          Diễn biến             Tây NguyênNgày 4-3 Ngày 10-3 Ngày 12-3 Ngày 14-3 Ngày 24-3 Huế- Đà...
Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...) trong các câu sau cho phù hợp.1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ ... về nước, nhân dân miền Bắc bắt tay ...chiến tranh, khôi phục và phát triển ..., ra sức...
Hãy cho biết những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị ngoại giao của quân dân hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975).a) Quân sựb)...
Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh? Trả lời:* Sau hai chiến dịch (Tây Nguyên và Huế Đà Nẵng), Bộ chính trị nhận định: "Thời cơ chiến lược mới...
Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?Trả lời:Nhận định đúng thời cơ, tranh thủ thời cơ đánh nhanh, giữ gìn...
Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975).*Nguyên nhân thắng lợi:* Ý nghĩa lịch sử Trả lời:*Nguyên nhân thắng lợi:- Nguyên nhân chính là do có sự lãnh đạo...