Bài 23. Luyện tập ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI


5.116. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồmA. Cu, Al, Mg.                         B. Cu, Al, MgO.C. Cu, Al2O3, Mg.                   D. Cu,...
5.119.Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể làA. Cu.                 B....
Giải thích vì sao để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta lại gắn những tấm kẽm vào vỏ tàu (phần vỏ ngâm dưới nước biển).Hướng dẫn trả lời:Để chống lại sự ăn mòn vỏ tàu bằng thép...
Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng từng kim loại ra khỏi một dung dịch có chứa các muối:a)  FeSO4 và CuSO4.b)   NaCl và CuCl2.Hướng dẫn trả lời:  BaitapSachgiaokhoa.com
Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim loại: Cu, Fe, Al, Ag.Hướng dẫn trả lời:
Hoà tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.Hướng dẫn trả lời:Ta có PTHH: M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 +...
Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và O2. Xác định công thức muối của kim loại M.Hướng dẫn trả lời:Vì sau...