Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII – IX


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Nước ta bị nhà Đường thống trị từ nămA. 618.                   B. 619                C.620.                    D. 621.2. Năm 679, nhà...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Dưới ách thống trị của nhà Đường, các châu vẫn do người Hán cai trị, các huyện, hương và xã do người...
Bài tập 3. Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp.Thời gian Sự kiện1. Năm 618 a) nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủế2. Năm 679 b) khởi nghĩa...
Bài tập 4. Hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta của nhà Đường. Em có nhận xét gì về chính sách đó?-    Điểm chính trong chính sách cai trị của nhà Đường:-    Nhận xét:Trả lời -     Điểm...
Bài tập 5. Hãy hoàn thành bảng kê dưới đây về một số sự kiện lớn của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.Thời gianSự kiện Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm rồi kéo...
Bài tập 6. Nêu nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Lơan và khởi nghĩa Phùng Hưng.Trả lời -  Chính sách cai trị hà khắc của nhà Đường đối với nhân dân ta làm cho mọi người đều oán hận...