Bài 23: Phản ứng hữu cơ


4.23. Phản ứng \(C{H_3}COOH\) +  \( \to \) \(C{H_3}COO - CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì?A. Phản ứng thế.B. Phản ứng cộng.C. Phản ứng tách.D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O   thuộc loại phản...
4.27. Phản ứng \( \to \) \(C{H_3} - CH = CH - C{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì?A. Phản ứng thế.B. Phản ứng cộng.C. Phản ứng tách.D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng...