Bài 23: Sông và hồ


Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:a)   Trên bản đồ có bao nhiêu lưu vực sông. Bao nhiêu hệ thống sông.b)   Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông...
Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo:a)   Tính chất của nước hồb)   Nguồn gốc hình thànhTrả lời:a)   Tính chất của nước hồ: + Hồ...
 Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Lưu vực của một con sông làa)   nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính. b)   tất cả các phụ lưu cùng với sông chính.c)   tất cả các...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn.ĐúngSaiTrả lời:Sai
Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sôngLưu vực sông là:...........................Hệ thống sông là:...........................Trả lời:Lưu vực sông là: diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sôngHệ thống sông là: là tập hợp sông chính cùng với...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.a)   Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào diện tích lưu vực của con sông đó lớn hay nhỏ.ĐúngSai b)    Con sông có thuỷ chế phức tạp nghĩa...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Thuỷ chế (chế độ chảy) của một con sông làa)   lượng nước chảy qua mặt cắt ngang của con sông.b)   lưu lượng của con sông và nguồn cung...