Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ


Mẫu báo cáo1. Họ và tên học sinh:…………. Lớp:……………….2. Ghi lại:a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:  - Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: 34oC  - Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: 42oC  - Giới hạn đo:...