Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo


BÁO CÁO THỰC HÀNH1. Kiến thức- So sánh để chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong các tình huống chủ yếu cần được hô hấp nhân tạo?Trả lời:  + Giống nhau:    • Cơ thể nạn nhân đều thiếu O2,...