BÀI 23. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌT


Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010(Đơn vị: nghìn ha)NămTổng sốLương thựcRau đậuCây công nghiệpCây ăn quả19909040.06476.91199.3281.21082.6199510496.97324.31619.0346.41207.2200012644.38399.12229.4565.01450.8200513287.08383.42495.1767.41641.1201013925.48641.42787.6776.31720.1a) Tính cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây ở...
Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975-2010(Đơn vị: nghìn ha)NămCây công nghiệp hàng nămCây công nghiệp lâu năm1975210.1172.81980371.7256.01985600.7470.31990542.0657.31995716.7902.32000778.11451.32005861.51633.62010800.21897.4a) Tính cơ cấu diện tích cây công...
Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010(Đơn vị: nghìn ha)NămTổngChia raVụ đông xuânVụ hè thuVụ mùa19906042.82073.61215.72753.520007666.33013.22292.82360.320107513.73086.12436.01991.6a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân...