Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt


Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxiYêu cầu: Nêu hiện tượng thí nghiệm, cho biết trạng thái, màu sắc của chất tạo thành, giải thích và viết PTPƯ. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng?Hiện tượng: Có những hạt...