Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nướ…


Chiến tranh thế giới thứ hai đang tới những ngày cuối, ở châu Âu, phát xít Đức đã bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không điều kiện vào tháng 5 - 1945. Ở châu Á, quân phiệt Nhật...
Ở Hà Nội, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng càng thêm sôi động. Các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, hăng hái gia nhập các đoàn thể cứu quốc, các đội tự vệ...
Ngay từ những ngày đầu tháng 8, một không khí gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa đã sục sôi trong cả nước. Từ ngày 14-8 đến ngày 18 - 8, ở nhiều xã, huyện thuộc một số tỉnh đã nối...
Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế...
Đề bàiTiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 92, 93, 94 để trả lời.Lời giải chi tiếtNgay sau khi Nhật tuyên bố đầu...
Đề bàiSự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk...
Đề bàiHãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 94, 95 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Ý nghĩa...