Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng: Câu 1. Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được quyết định phát động tại A. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Ngay sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân...
Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Thời gianNội dung sự kiện1. Ngày 14 và 15-8a, Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào(Tuyên...
Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?Hướng dẫn làm bài:Chiến tranh thế giới thứ hai đang tới những ngày cuối, ở châu Âu, phát xít Đức đã bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không...
Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945Hướng dẫn làm bài:Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tán hai tầng xiềng xích nô...