Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam


Em hãy nêu rõ những yếu tố địa lí ảnh hưởng đến đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam ; lấy ví dụ về sự tác động của tự nhiên đến các hoạt động kinh tế - xã hội.Trả...
Dựa vào hình 11 dưới đây:Em hãy:a, Xác định các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam và ghi tên các điểm cực này lên lược đồ.b, Đo và tính khoảng cách từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ vị trí địa lí và hình dạng kích thước nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội.Trả lời:+ Thuận lợi:Tạo thuận...
Quan sát hình 24.1  Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK ; hình 24.5. Sơ đồ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam, tr 92 SGK, em hãy hoàn...