Bài 24 – 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc


Bài 24-25.1. Trong các hiện tượng sau đấy, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.B. Đốt một ngọn nến.C. Đốt một ngọn đèn dầu.D. Đức một cái chuông...
Bài 24-25.2. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.B. Nhiệt độ nóng chảy thấp han nhiệt...
Bài 24-25.3. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng đê đo nhiệt độ của không khí?Trả lờiVì nhiệt độ đông đặc của rượu rất thấp và nhiệt độ của...
Bài 24-25.4. Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây:Thời gian (phút)0        2    ...
Bài 24-25.5*. Bỏ vài cục nước đá vào một cốc thủy tinh. Dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước đá, và cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ của nước đá một lẩn, cho tới khi nước...
Bài 24-25.6*. Hình 24-25. 1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.1. Ở nhiệt độ nào chât rắn bắt đầu nóng chảy?2. Chất rắn này là chất gì?3. Để...
Bài 24-25.7* Có khoảng 98 % nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại là thể lỏng và khoảng 2% tổn tại ở thể rắn. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch lớn như thế?Trả lời:Vì nhiệt độ ở...
Bài 24-25.8. Trường hợp nào sau đây liên quan tới sự nóng chảy?A. Sương đọng trên lá cây.B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắngC. Đun nước đổ đầy ấm, nước có thể tràn ra ngoài.D. Cục nước...
Bài 24-25.9. Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nóA. không ngừng tăng.                      B. không ngừng giảm,C. mới đầu tăng, sau giảm.            ...
Bài 24-25.10. Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần.Khi tăng tới 80°C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến...
Bài 24-25.11. Câu phát biểu nào sau đây là sai?A. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau.B. Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ ấy.C. Trong khi đang...
Bài 24-25.12. Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng?A. Bất cứ chất nào cũng đông đặc ở một nhiệt độ xác định, gọi là nhiệt độ nóng chảy của chất...
24-25.13. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo nhiệt độ trong thang đo nhiệt độ?Trả lời:Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo...
Bài 24-25.14. Tại sao ở các nước hàn đới (nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực) chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu, không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài trời?Trả lời:Ở các nước hàn...