Bài 24: Cơ cấu phân phối khí


Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.Trả lời:Nhiệm vụ:Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài.
So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.Trả lời:Nói về xupáp thì trong lịch sử động cơ đốt trong có 2 cách bố trí xupáp khi thiết kế...
Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.Trả lời:- Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap treo:+ Khi động cơ làm việc,...