Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyến căn bản nan đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện phápA. Quyên góp, điều...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đổi Tưởng Giới Thách đã tràn vào miên Bắc xâm lược nước...
Hoàn thành bảng thống kê về những biện pháp mà Đảng và Chính Phủ đã thực hiện để giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính.Khó khănBiện phápKết quảGiặc đói  Giặc dôt  Những khó khăn về tài...
Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây:Thời gianSự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham...
Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã làm gì trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp?Hướng dẫn làm bài- Trước hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Trung ương Đảng,...