Bài 24. Điều chế kim loại


Dãy các ion kim loại nào sau đây đều bị \(Zn\) khử thành kim loại?\(\eqalign{ & A.C{u^{2 + }},M{g^{2 + }},P{b^{2 + }} \cr & B.C{u^{2 + }},A{g^ + },N{a^ + } \cr & C.S{n^{2 + }},P{b^{2 + }},C{u^{2 +...
Phản ứng hoá học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?\(\eqalign{ & A.Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu \cr & B.CuS{O_4} + {H_2}O \to Cu + {O_2} + {H_2}S{O_4} \cr & C.CuS{O_4} + NaOH...
Từ hợp chất sau: \(Cu{\left( {OH} \right)_2},NaCl,Fe{S_2},\) hãy lựa chọn những phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng. Trình bày các phương pháp đó.Giải: Phương pháp nhiệt luyện: \(Cu{\left( {OH} \right)_2} \to CuO \to Cu\)\(\eqalign{ &...
Điều chế \(Cu\) bằng cách điện phân dung dịch \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\)a. Trình bày sơ đồ điện phân;b. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi điện phân;c. Cho biết vai trò của nước trong quá trình...
Có hỗn hợp bột các kim loại \(Ag\) và \(Cu\). Bằng những phương pháp hoá học ta có thể thu được \(Ag\) từ hỗn hợp? Giải thích và viết các phương  trình hoá học.Giải:Cho hỗn hợp bột \(Ag\) và \(Cu\)...
Điện phân \(200\;ml\) dung dịch có chứa 2 muối là \(Cu{(N{O_3})_2},AgN{O_3}\) với cường độ dòng điện là \(0,804\,A\) đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là \(2\) giờ, khi đó khối lượng cực...
Điện phân hoàn toàn \(33,3\) gam muối clorua nóng chảy của một kim loại nhóm \(IIA\), người ta thu được \(6,72\) lít khí clo (đktc).Hãy xác định tên của muối clorua kim loại.Giải:Giả sử kim loại cần tìm là \(R\)\(RC{l_2}\buildrel...
Điện phân một dung dịch \(AgN{O_3}\) trong thời gian \(15\) phút với cường độ dòng điện là \(5\) ampe. Để làm kết tủa hết ion \(A{g^ + }\)còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần dùng \(25\,ml\) dung dịch...