Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép


Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào? Nêu đăc điểm của từng loại mối ghép? Hướng dẫn trả lời Các chi tiết máy được ghép với nhau bằng mối ghép cố định và mối ghép động.Mối ghép động:...
Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau? Hướng dẫn trả lờiChiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau để dễ dàng và thuận lợi khi gia công và...
Chi tiết máy là gì? gồm những loại nào? Hướng dẫn trả lờiChi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.*Gồm 2 loại:- Chi tiết máy có công dụng...
Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy không? Tại sao? Hướng dẫn trả lờiXích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy vì việc phân loại chi tiết máy chỉ là...