Bài 24. Linh kiện bán dẫn


Hãy nêu một thí nghiệm đơn giản để minh họa tính chất chỉnh lưu của một điôt bán dẫn.GiảiTa có thể thực hiện thí nghiệm đơn giản như sau:Mắc mạch điện như hình vẽ, Đ là bóng đèn loại 6V, đặt...
Từ cấu tạo của tranzito như trên (Hình 24.5 SGK), có thể coi nó như là hai điôt mắc chung nhau ở một đầu được không?GiảiTa không thể coi tranzito như là hai điôt mắc chung nhau ở một đầu vì...
Chọn câu sai.A. Với cùng một hiệu điện thế được đặt vào điôt chỉnh lưu, cường độ dòng điện ngược tăng khi nhiệt độ tăng.B. Có thể dùng điôt phát quang để làm thí nghiệm minh hoạ tính chỉnh lưu của...