Bài 24. Luyện tập


1. Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu? 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Đội 1...