Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công …


1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon (trừ CO, CO2), muối cacbonat xianua, cacbua,...)2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dần xuất hiđrocacbon.3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu...
Đề bài Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?a) CH2O ; b)C2H5Br; c) CH2O2 ; d) C6H5Br; e) C6H6 ; g) CH3COOH.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: hidrocacbon là hợp chất chỉ chứa 2 nguyên tố là...
Đề bàiTừ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.Lập...
Đề bàiViết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).Lời giải chi tiếtCTCT của các chất:CH2Cl2: Сl-СН2 -ClC2H4O2: CH3- COOH ; HO-CH2 - CHO ; H - COO -...
Đề bàiChất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X?A. C3H5O2B. C6H10O4C. C3H10O2D. C12H20O8Phương pháp giải - Xem chi tiếtTìm công thức đơn giản nhất, ta tìm ước...
Đề bàiHãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐồng phân về mạch cacbon ( mạch thẳng và mạch...
Đề bàiCho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ:Đồng đẳng là các chất có PTK hơn kém nhau 1...
Đề bàiCác phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách =>...
Đề bàiViết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách).a) Etilen tác...