Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là địa bàn thuộc nền văn hoáA. Đông Sơn.         B. Sa Huỳnh.  ...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1. Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người...
Bài tập 3. Hãy xác định phong tục tập quán ở cột bên phải là của dân tộc nào (Chăm hay Việt - hoặc của cả Chăm và Việt) để điền vào cột bên tráiể.Dân tộcPhong tục, tập quán Tục hoả...
Bài tập 4. Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc nào? Xác định vị trí của huyện Tượng Lâm trên bản đồ. Mối quan hệ giữa người Chăm và cư dân Việt ở Nhật Nam, Cửu...
Bài tập 5. Nước Cham-pa được thành lập như thế nào?- Hoàn cảnh:   - Quá trình thành lập:Trả lời  - Hoàn cảnh:   Cuối thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đặt tên nước là Lâm...
Bài tập 6. Hãy tóm tắt những thành tựu cơ bản của Cham-pa trong các lĩnh vực:-Kinh tế:+ Nông nghiệp: + Thủ công nghiệp:-Văn hoá:+ Chữ viết:+ Kiến trúc, điêu khắc (thành tựu đặc sắc nhất)Trả lời  Những thành tựu về văn...