Bài 24. Sóng điện từ


Bài 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóngB. Điện tích dao động...
Bài 2. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ \(\overrightarrow B \) và vectơ \(\overrightarrow E \) luôn luônA. Trùng phương với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.B. Dao động cùng pha.C. Dao động ngược pha.D....
Bài 3. Tại hai điểm A, B cách nhau \(1\) km đặt hai anten phát sóng điện từ giống hệt nhau. Mỗi người cầm một máy thu sóng di chuyển trên đoạn thẳng AB. Hỏi tín hiệu thu được trong...
Bài 4. Trong hình 24.4 SGK,các vectơ nằm ngang biểu thị vận tốc truyền sóng điện từ, các vectơ thẳng đứng biểu thị cường độ điện trường. Hãy vẽ các vectơ cảm ứng từ tương ứng theo đường nét đứt. BaitapSachgiaokhoa.com