Bài 24. Tán sắc ánh sáng


24.1. Hãy chọn phát biểu đúng.Dải sáng bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là doA. thuỷ tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng.B. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn...
24.4. Hãy chọn phát biểu đúng.Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thìA. tần số tăng, bước sóng giảm.B. tần số giảm, bước sóng giảm.C. tần số không đổi, bước sóng giảm.D. tần số không...
24.10. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho...
24.11. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp...
24.12. Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc...