Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác


+ Giới thiệu mục tiêu tiết học:    - Nối được tải ba pha hình sao và hình tam giác.+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo.Bước 2: Quan sát, tìm hiểu...