Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim…


1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim loại.Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.Kết luận: Tính...