Bài 24: Tính chất của oxi


Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ O2, thở ra khí CO2. Nhiên liệu xăng, dầu trong quá trình đốt cháy cũng cần O2 và thải ra CO2. Như vậy lượng O2 phải mất dần, nhưng...
Có những chất sau: O2, Mg, P, Al, FeHãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học sau:\(4Na +...\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2N{a_2}O\)\(... + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2MgO\)\(......
Đổ đầy nước vào hộp các-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp các-tông không cháy mà nước lại sôi.a) Ở nhiệt độ nào thì nước sôi?b) Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có...
Trong giờ học về sự cháy, một em học sinh phát biểu: Cây nến cháy và bóng đèn điện cháy. Phát biểu đó có đúng không?GiảiPhát biểu của em học sinh chỉ đúng câu đầu: Cây nến cháy vì có...
a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon? 5 mol lưu huỳnh?b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Vậy...
Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy:a)1 mol cacbon ; b) 1,5 mol photphoCho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.Giảia) Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon:\(C +...
Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.GiảiKhối lượng của N nguyên tử oxi bằng 16 gSuy ra: Khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng 8 g ...
Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.a)Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên.b)Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.GiảiKhối...
Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1...
Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi.b) Có khối lượng là bao nhiêu gam.c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc).Giảia) Số mol phân tử oxi: \({{1,{{5.10}^{24}}} \over {{{6.10}^{23}}}} = 2,5(mol)\)b) Khối lượng...
a) Trong 16 g khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi?b) Tính tỉ khối của oxi với nitơ, với không khí.Giảia) Trong 16g khí oxi có 1 mol nguyên tử oxi và 0,5...
Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị III thu được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại.Giải Gọi R là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại hóa trị...
Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol O2, thu được 4 mol khí cacbonic và 5 mol nước. Xác định công thức phân tử của X.GiảiTheo đề bài ta có phương trình hóa học:\(X + 6,5{O_2} \to 4C{O_2} +...
Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng chất rắn thu được là...
Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.Giải\({n_{Mg}} = {{0,48} \over {24}} = 0,02(mol);{n_{{O_2}}} = {{672}...
Phát biểu nào sau đây đúng?A.Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.B.Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.C Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều...
Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa O2 với:a) 3 kim loại hoá trị I, II, IU.b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P...c) 3 hợp chất, thí dụ như:- khí ga (butan C4H10) sinh...
Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất? Vì sao cá sống được trong nước? Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng binh nén oxi để hô hấp?Giải Oxi trong không khí là...
Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: bình (1) một cục than đang cháy, bình (2) hai cục than đang cháy, bình (3) ba cục than...