Bài 24 trang 23 sách Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 24. Cho parabol \((P): y = x^2\) và điểm \(A (-3;0)\). Xác định điểm \(M\) thuộc parabol \((P)\) sao cho khoảng cách \(AM\) là ngắn nhất và tìm khoảng cách ngắn nhất đó.GiảiGọi \(M\left( {x;{x^2}} \right)\)Ta có: \(A{M^2} = {(x + 3)^2} + {x^4} = {x^4} + {x^2} +...

  Bài 24. Cho parabol \((P): y = x^2\) và điểm \(A (-3;0)\). Xác định điểm \(M\) thuộc parabol \((P)\) sao cho khoảng cách \(AM\) là ngắn nhất và tìm khoảng cách ngắn nhất đó.

  Giải

  Gọi \(M\left( {x;{x^2}} \right)\)

  Ta có: \(A{M^2} = {(x + 3)^2} + {x^4} = {x^4} + {x^2} + 6x + 9\)

  \(AM\) đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi \(f(x) = {x^4} + {x^2} + 6x + 9\) đạt giá trị nhỏ nhất

  Ta có: \(f'(x) = 4{x^3} + 2x + 6 = 2(x + 1)(2{x^2} – 2x + 3)\)

  \(f’\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x =  – 1;f\left( { – 1} \right) = 5\)

  Bài 24 trang 23 sách Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  \(f\) đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm \(x = -1\), giá trị nhỏ nhất là \(f (-1) = 5\).

  \(AM\) đạt giá trị nhỏ nhất khi \(M\) ở vị trí \({M_0} (-1; 1)\) khi đó \(AM_0=\sqrt 5\)