Bài 24 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 24. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Có lôgarit của một số thực bất kì;b) Chỉ có lôgarit của một số thực dương;c) Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1;d) Chỉ có lôgarit của một số thực lớn...

  Bài 24. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

  a) Có lôgarit của một số thực bất kì;

  b) Chỉ có lôgarit của một số thực dương;

  c) Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1;

  d) Chỉ có lôgarit của một số thực lớn hơn 1;

  Trả lời

  Khẳng định đúng: b)                 

  Khẳng định sai: a), c), d).