Bài 24. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC NĂM 1975


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta làA. khắc phục hậu quả chiến tranh, khỏi phục và phát triển kinh tếB. ổn định tình...
Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp.Thời gianSự kiện1. Từ ngày 15 đến ngày 21 - 11 - 1975,2. Ngày 25-4-1976,3. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976,4. Ngày 2-7-1976,5. Ngày20-9- 1977,a) Tổng tuyển...
Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn-của cách mạng hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nướcNội dungMiền BắcMiền NamThuận lợi               Khó khăn   ...
Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước?Trả lời:- Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy...
Quốc hội khoá VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976) đã có những quyết định nào?Trả lời:* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:- Lấy tên...
Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước vế mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?Trả lời:- Là yêu cầu tất...