Bài 25. 7 cộng với một số: 7 + 5


1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 7 + 4 =..... \cr & 4 + 7 =..... \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 5 =..... \cr & 5 + 7 =..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 6...