Bài 25: Ankan


5.13. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 là 2,8 g.1. Xác định công thức phân tử của ankan mang đốt.2. Viết công...
5.14. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít C02 (đktc).Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ankan mang đốt.Hướng dẫn trả lời:Đặt lượng C6H14...
5.15. Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là \({C_7}{H_{16}}\) và \({C_8}{H_{18}}\). Để đốt cháy hoàn toàn 6,95 g xăng đó phải dùng vừa hết 17,08 lít 02 (lấy ở đktc).Xác định phần trăm...
5.16. Hỗn hợp M chứa hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,20 g M cần dùng vừa hết 54,88 lít 02 (lấy ở đktc).Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối...
5.17. Hỗn hợp X chứa ancol etylic (C2H5OH) và hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 18,9 g X, thu được 26,10 g H20 và 26,88 lít C02 (đktc).Xác định công thức phân...
5.1. Cho các từ và cụm từ sau: ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thế. Hãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp.Hiđrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn được gọi là (1) ;Hiđrocacbon no có...
 5.4 Cho công thức:A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan.B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan.C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan.D. 4-etyl-2,5,5-trimetylhexan.Trong 4 tên đó, tên nào đúng với công thức ở trên?5.5. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu?A. 11  B. 10  C. 3     D. 85.6. Hai chất 2-metylpropan...
5.5. Viết công thức cấu tạo thu gọn của:1. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan.2. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan.Hướng dẫn trả lời:1. 2. 
5.5. Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điểu kiện.1. Xác định công thức phân tử chất A.2. Cho chất A tác dụng...
5.12. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít \({O_2}\) (lấy ở đktc).1. Xác định công thức phân tử của ankan đó.2. Viết công thức cấu tạo các đổng phân ứng với công thức phân...