Bài 25: Hệ thống bôi trơn


Hãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống bôi trơn.Trả lời:- Nhiệm vụ:Đưa dầu đến bôi trơn các bề mặt ma sát của chi tiết để động cơ làm việc bình thường,...
Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.Trả lời:
Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc.Trả lời:Nguyên nhân dầu bôi trơn nóng là do: Các chi tiết của động cơ hoạt động ma sát với nhau sinh ra nhiệt, dầu...