Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ


Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Có thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữ cơ hay vô cơ một cách đơn...
Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là hữu cơ, hợp chất nào là vô cơ?\(C{H_4};CHC{l_3};{C_2}{H_7}N;HCN;CH_3COONa;\)\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}};{\left( {{C_2}{H_3}Cl} \right)_n};A{l_4}{C_3}\)GiảiCác hợp chất hữu cơ: \(C{H_4};CHC{l_3};{C_2}{H_7}N;CH_3COONa;{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}};\)\({\left( {{C_2}{H_3}Cl} \right)_n}\)Các hợp chất vô cơ: \(HCN;A{l_4}{C_3}\)
Hãy điền tên hai loại đồ uống trong các câu sau:a) Trừ nước ra, thành phần chính của … và … là chất vô cơ.b) Trừ nước ra, thành phần chính của … và … là chất hữu cơ.        Giảia) Nước...
Từ thồi Thượng cổ con người đã biết sơ chế hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết các cách làm sau đây thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào?a) Giã lá cây chàm, cho...
Mật ong để lâu thường thấy những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện tượng gì, vì sao? Làm thế nào để chứng tỏ những hạt rắn đó là chất hữu cơ?GiảiHiện tượng kết tinh đường glucozơ...