Bài 25. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM


6.5. Cho 3,9 g kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được làA. 0,1M.                                   B. 0,5M.C. 1M.                                      D. 0,75M.6.6. Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào...
Dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3) có nồng độ của các ion thế nào? Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép vội ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trênCột ICột IIa) Nồng độ...
6.1. Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần củaA. điện tích hạt nhân nguyên tử.B. khối lượng riêng.C. nhiệt độ sôi.                         D. số oxi hoá.6.2. Cho...
6.8. Cho 1,36 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng hết với nước thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Đó là 2 kim loại nào sau đây?A. Na, K.    ...
6.12. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm IA, từ đó suy ra:a)  Trạng thái oxi hoá của các nguyên tố.b)  Kiểu liên kết hoá học trong hầu hết các hợp chất của chúng.Hướng dẫn...
Các đại lượng nào sau đây của kim loại kiềm có liên quan với nhau: điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng? Giải thích ngắn gọn.Hướng dẫn trả...
a) Viết phương trình hoá học chuyển hoá nguyên tử Na thành ion Na+ và ngược lại.b)   Dẫn ra 3 phản ứng hoá học trong đó nguyên tử Na bị oxi hoá thành ion Na+ và 1 phản ứng hoá...
Ion Na+ có bị khử hay không khi thực hiện các phản ứng sau:a)  Điện phân NaOH nóng chảy?b)  Điện phân NaCl nóng chảy?c)  Điện phân dung dịch NaCl?d)   Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl?Viết phương trình...
Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau:\(X\buildrel {\left( 1 \right)} \over \longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 2 \right)} \over \longrightarrow X\buildrel {\left( 3 \right)} \over \longrightarrow Y\buildrel {\left( 4 \right)} \over \longrightarrow Z\buildrel {\left(...
a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH?b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong 200 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 6.10- 3M cần phải dùng...
Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.Hướng dẫn trả lời:Nung hỗn hợp,...