Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm


1. Kim loại kiềm- Thuộc nhóm IA, đứng đầu mỗi chu kì (trừ chu kì 1).- Tính chất vật lí: mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp.- Có 1e ở lớp ngoài cùng (ns1).- Tính chất hóa...
Đề bàiCấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm làA. ns1.                                                  ...
Đề bàiCation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?A.Ag+.                                            B. Cu+.                             C. Na+.                                        ...
Đề bàiNồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?A.15,47%.                          ...
Đề bàiTrong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?A. LiCl.                                B. NaNO3C.KHCO3.                       ...
Đề bàiĐiện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm đó.Phương...
Đề bàiCho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiNung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.Phương pháp...
Đề bàiCho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.a) Xác định tên...