Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri


Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý sai.Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:☐ Mĩ thất bại ở cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972.☐ Cuộc chiến...
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:- Vào ngày..... tháng ..... năm .....- Tại: .....Trả lời:Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:- Vào ngày 27 tháng 1 năm 1954- Tại: Pa-ri.
Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:Trả lời:
Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc kí kết Hiệp định Pa-ri.Trả lời: Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo...
Quan sát hình sau đây:Lính Mĩ lên máy bay rời khỏi Việt Nam (cuối tháng 3 – 1973)Em hãy cho biết hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết gì theo Hiệp định Pa-ri?Trả lời:  Hình trên...