Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri


Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì?GỢI Ý LÀM BÀITheo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện: Hiệp định Pa-ri quy định: Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào, trong khung cảnh ra sao?GỢI Ý LÀM BÀINgay từ sáng sớm 27 - 1 - 1973, cờ đỏ sao vàng và cờ nửa đỏ, nửa xanh, giữa...
Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam.GỢI Ý LÀM BÀIHiệp định Pa-ri quy định: Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ; phải...
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?GỢI Ý LÀM BÀIHiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới cùa cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khòi nước ta, lực...