Bài 25. Lịch sử phát triển tự nhiên của Việt Nam


Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời:
Lãnh thổ Việt Nam trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi chia thanh bả giai đoạn chính, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bẽn phai (B để nêu đúng đặc điểm nổi...