Bài 25. Luyện tập sự điện phân – sự ăn mòn kim loại – điều chế…


Trong quá trình điện phân dung dịch \( Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}\) với các điện cực trơ, ion \(P{b^{2 + }}\) di chuyển vềA. catot và bị oxi hoáB. anot và bị oxi hoáC. catot và bị khửD. anot và bị khửGiải:Chọn...
Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Ăn mòn kim loại là sự huỷ hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh.B. Ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong...
Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?\(\eqalign{ & A.C + ZnO \to Zn + CO \cr & B.A{L_2}{O_3} \to 2Al + {3 \over 2}{O_2} \cr & C.MgC{l_2} \to Mg + C{l_2} \cr &...
Từ \(MgC{O_3}\) điều chế \(Mg\). Từ \(CuS\) điều chế \(Cu\). Từ \({K_2}S{O_4}\) điều chế \(K\) ( các chất trung gian tuỳ ý chọn ). Hãy viết phương trình hoá học.Giải:Từ \(MgC{O_3}\) điều chế Mg\(\eqalign{ & MgC{O_3} \to MgC{l_2} \to Mg. \cr &...
Khi nung \(23,2\) gam sunfua của một kim loại hoá trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung...
Điện phân \(100\; ml\) một dung dịch có hoà tan \(13,5\) gam \(CuCl_2\) và \(14,9\) gam \(KCl\) ( có màng ngăn và điện cực trơ ).a. Trình bày sơ đồ và phương trình hoá học của phản ứng điện phân...
Thực hiện sự điện phân dung dịch \(CuS{O_4}\) với một điện cực bằng graphit và một điện cực bằng đồng.Thí nghiệm 1: Người ta nối điện cực graphit với cực (+) và điện cực đồng với cực ( - )...