Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh A. Phát xít Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Đâu năm 1947, Chính phủ Pháp cử Bô-la-éc làm Cao uye Pháp ở Đông Dương thay thế Đác-giăng-li-ơ2, [ ] sau khi...
Hãy nối thời gian với sự kiện lịch sử cho phù hợpThời gian Sự kiện lịch sử1. Ngày 20-11-1946 a, Thực dân Pháp gửi tối hậu thư, buộc Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm...
Hãy nối các ô ở giữa với ô hai bên sao cho phù hợp với kết quả, ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu trong các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 và chiến thắng chiến dịch Việt bắc-...
Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lượcHướng dẫn làm bài:1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổMặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ ngày...
Nêu và phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta?Hướng dẫn làm bài:- Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện trong các văn kiện: Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường...