Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử


Bài 4.1 trang 29 SBT Hóa học 10 Nâng caoKhi tham gia vào phản ứng hóa học nguyên tử kim loạiA. bị khửB. bị oxi hóaC. cho protonD. đạt tới số oxi hóa âm.Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn B.Bài 4.2...
Bài 4.6 trang 30 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?A.  \(4Na + {O_2}\,\, \to \,\,2N{a_2}O\)B.  \(2Fe{\left( {OH} \right)_3}\,\, \to \,\,F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)C.  \(N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4}\,\,...
Bài 4.9 trang 30 SBT Hóa học 10 Nâng caoKhi đốt cháy H2S trong lượng dư oxi, nước và lưu huỳnh đioxit được tạo thành.a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.b) Trong phản ứng đó, nguyên tố nào...
Bài 4.10 trang 30 SBT Hóa học 10 Nâng caoPhản ứng nào trong các phản ứng dưới đây axit sunfuric đóng vai trò chất oxi hóa?a) \(2NaI + 2{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,N{a_2}S{O_4} + {I_2} \) \(+ S{O_2} + 2{H_2}O\)b) \(Ba{F_2} +...
Bài 4.11 trang 30 SBT Hóa học 10 Nâng caoTính số oxi hóa của:1. Cacbon trong:a) \(C{F_2}C{l_2};\)   b) \(N{a_2}{C_2}{O_4};\)   c) \(HCO_3^ - ;\)     d) \({C_2}{H_6}\).2. Brom trong: a) KBr;   b) BrF3 ;    c) HBrO3;    d) CBr43. Nitơ trong:  a)...
Bài 4.12 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoXác định chất oxi hóa và chất khử trong mỗi phản ứng dưới đây:\(1.\,\,5{H_2}{C_2}{O_4} + 2KMn{O_4} + 3{H_2}S{O_4}\) \( \to \,\,2MnS{O_4} + {K_2}S{O_4} + 10C{O_2}\) \( + 8{H_2}O \)\(2.\,\,3Cu + 8HN{O_3}\,\,...
Bài 4.13 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoLập các phương trình của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và xác định vai trò của từng chất trong mỗi phản ứng:\(\eqalign{ & 1.\,\,KCl{O_3}...
Bài 4.14 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu một thí dụ về phản ứng oxi hóa – khử giữa hai oxit.Giải \(F{e_2}{O_3} + 3CO\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,2Fe + 3C{O_2}\)
Bài 4.15 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu hai thí dụ về phản ứng trong đó nguyên tố đóng vai trò chất oxi hóa và nguyên tố đóng vai trò chất khử ở trong thành phần của...
Bài 4.16 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu hai phản ứng của cùng một đơn chất: Trong một phản ứng đơn chất đó tác dụng với chất oxi hóa và trong phản ứng kia đơn chất đó...
Bài 4.17 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu hai phản ứng của cùng một hợp chất: Một phản ứng của hợp chất đó tác dụng với chất oxi hóa và một phản ứng của hợp chất đó...
Bài 4.18 trang 31 SBT Hóa học 10 Nâng caoHoạt chất trong nhiều loại thuốc làm nhạt màu tóc là hiđro peoxit (H2O2). Hàm lượng hiđro peoxit được xác định bằng dung dịch chuẩn kali pemanganat theo sơ đồ phản...
Bài 4.19 trang 32 SBT Hóa học 10 Nâng caoLượng cồn (C2H5OH) trong máu người được xác định bằng cách cho huyết thanh tác dụng với dung dịch kali đicromat. Sơ đồ phản ứng như sau:\({C_2}{H_5}OH + {K_2}C{r_2}{O_7} + {H_2}S{O_4}\,\,...
Bài 4.20 trang 32 SBT Hóa học 10 Nâng caoHoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau đây: \({\rm{a)}}\,\,{\rm{FeS}}{{\rm{O}}_4} + HN{O_3} + {H_2}S{O_4}\,\, \to \) \(F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + NO +... \)\(b)\,\,Mn{\left( {OH} \right)_2} + C{l_2} + KOH\,\,...