Bài 25. Thu Nhập của gia đình


Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào? Hướng dẫn trả lời  Thu nhập của gia đình là tập hợp các khoản thu bằng tiền và hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo...
Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em?Hướng dẫn trả lời Chủ yếu bằng tiền còn với các vùng nông thôn thì chủ yêu bằng các sản phẩm mà họ tạo ra.
Thu nhập của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không? Hướng dẫn trả lời Thu thập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền,cond thu nhập của các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng...
Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?hướng dẫn trả lời Cùng tham gia sản xuất làm mọi công việc tuỳ theo sức của mình để góp phần làm tăng thu nhập,làm giàu cho gia đình xã hội.