Bài 25. Thực hành: Hướng động


Đề bàiHọc sinh làm tường trình về quá trình thí nghiệm Từng nhóm học sinh báo cáo trước lớp về kết quả của thí nghiệm và rút ra nhận xét về sự vận động hướng trọng lực của rễ Lời giải chi...