Bài 25: Thực hành : Sự chuyển động của các dòng biển trong Đại dương


Dựa vào hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy:a)   Quan sát các dòng biển nóng ở nửa cầu Bắc, giải thích vì sao từ khoảng vĩ độ 30°B trở về cực chúng thường lệch hướng về phía đông.b)  ...
Quan sát hình 64 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:a)   Dòng biển nóng ở bán cầu Bắc xuất phát từ khoảng vĩ độ nào (khu vực nào), chảy về khoảng vĩ độ nào (khu vực nào). Vì...