Bài 25. Tính chất của phi kim


Đề bàiDưới đây là các nhận xét về tính chất của phi kim. Ghi "Đ'' vào nhận xét đúng và "S" vào nhận xét saia. Phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt.b. Phi kim không có ánh kim.c. Phi...
Đề bàiDãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự có độ hoạt động hoá học tăng dần là:A. Flo, oxi, clo.                                    B. Clo, oxi, flo.   C. Oxi, clo, flo. D Clo, flo, oxi.Lời giải chi tiếtĐộ hoạt...
Đề bàiViết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây (nếu có).a. Lưu huỳnh và oxi.  b. Cacbon và oxi.       c. Đồng và oxid. Khí clo và hiđro.    e. Hiđro và lưu...
Đề bàiViết phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:\(S\buildrel {\left( 1 \right)} \over \longrightarrow {H_2}S\buildrel {\left( 2 \right)} \over \longrightarrow S{O_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over \longrightarrow S{O_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over \longrightarrow\)\(\, {H_2}S{O_4}\buildrel {\left( 5 \right)} \over...
Đề bàiViết phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau:\(\eqalign{ & A + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow B \cr & D + NaOH \to E + {H_2}O \cr & B + {O_2}\overset {{t^o},xt} \leftrightarrows C \cr &...
Đề bàiNung hỗn hợp gồm 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thì thu được hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan A bằng dung dịch HCl 1 M dư...